The Global Goals

The Global Goals for Sustainable Development, Agenda 2030, are 17 goals and 169 sub-goals developed and adopted by the UN aimed at long-term sustainable economic, social and environmental development. Extreme poverty must be eliminated, inequalities and justice must be reduced, peace and justice must be promoted and the climate crisis resolved by 2030. Södertälje municipality's sustainability work is based on the global sustainability goals and the work to achieve them is an important part of the development.

Read more at https://www.globalgoals.org/

______________________________________________________

De globala målen

De globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, är ​​17 mål och 169 delmål som utvecklats och antagits av FN och som syftar till långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Extrem fattigdom måste elimineras, ojämlikhet och rättvisa måste minskas, fred och rättvisa måste främjas och klimatkrisen måstelösas till 2030. Södertälje kommuns hållbarhetsarbete bygger på de globala hållbarhetsmålen och arbetet med att uppnå dem är en viktig del av utveckling.

Läs mer på  https://www.globalgoals.org/